جراحی چانه

جهت ترمیم و تناسب سازی موقعیت چانه و بینی با هم انجام میشود.

گاهی چانه وضعیت و موقعیت نرمال داشته اما فک بالا بیش از حد جلو باشد یا فک پایین بیش از حد عقب قرار می گیرد.

این عمل تحت بیهوشی عمومی انجام شده و حداقل حدود 2 ساعت طول می کشد و به حداقل 4-6 ساعت بستری در کلینیک نیاز دارد.

بیمار باید حداقل 1-2 هفته از غذاهای نرم استفاده کند و به مدت یک هفته از دهان شویه استفاده کند.

این عمل ریسک آسیب به اعصاب لب ها را دارد.

کسانی که چانه کوچک یا انحراف چانه دارند کاندیدهای مناسب این عمل هستند.

بیمار می تواند 24-48 ساعت بعد از عمل به مدت خیلی کوتاه استحمام کند.